Zorg Organisatie Werken bij Buurtzorg Andere initiatieven Nieuws Contact
Buurtzorg

Persoonlijk en professioneel

Kwaliteit van zorg

Buurtzorg is een landelijk opererende thuiszorgorganisatie die wijkverpleging levert met kleine, zelfsturende teams bestaande uit maximaal 12 (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden (niveau 3, 4 en 5). Het team levert palliatief terminale zorg maar ook zorg aan cliënten met een chronische aandoening, zorg en begeleiding voor cliënten met dementie en zorg gericht op medisch technisch handelingen. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die het aanspreekpunt is voor de cliënt. Daarnaast is er binnen het team veel aandacht voor preventie. Uitgangspunt is het landelijk in gebruik zijnde Kwaliteitskader wijkverpleging

1. De cliënt staat centraal

De medewerkers kennen de cliënt en hebben de zorgvraag in beeld. Er wordt tijd genomen voor de intake en voor het opbouwen van de zorgrelatie. In samenspraak met de cliënt en zijn familie / mantelzorg wordt het zorgplan opgesteld en worden doelen bepaald. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Omdat dit er voor iedereen anders uitziet vraagt iedere situatie ook om andere oplossingen. Belangrijk hierbij is dat er een actieve bijdrage wordt geleverd aan het in stand houden en bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. We vinden het hierbij belangrijk dat de cliënt de regie over zijn eigen leven houdt. Iedere cliënt heeft toegang tot zijn eigen digitale zorgdossier (o.m. zorgplan en rapportages). In dit dossier kan de cliënt ook zelf rapporteren.

Cliëntenraad en cliëntbijeenkomsten

Buurtzorg heeft een cliëntenraad. De raad vertegenwoordigt de cliënten van Buurtzorg en heeft een adviserende rol naar de directie. Er worden regelmatig in het land bijeenkomsten voor cliënten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de cliëntenraad en de directie van Buurtzorg in gesprek met de cliënten om te horen wat zij belangrijk vinden in de zorgverlening en wat er eventueel verbeterd kan worden.

2. De zorg wordt op en met elkaar afgestemd

De zorg wordt met de cliënt, maar ook in overleg met de mantelzorgers afgestemd. De medewerkers ondersteunen de mantelzorgers, proberen overbelasting te voorkomen en hebben hierin een signalerende functie. Daarnaast werken de medewerkers nauw samen met de andere zorgverleners zoals de huisarts en fysiotherapeut. Zo nodig wordt een zogenaamd multidisciplinair overleg gepland, de wijkverpleegkundige heeft hierin een coördinerende rol.

3. Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk begrip in de zorg. Medewerkers geven advies als zij in de woonomgeving van de cliënt onveilige situaties signaleren. Te denken valt aan kans op uitglijden in de douche, onveilige drempels, etc. Als cliënten hulp nodig bij de inname van de medicatie wordt in overleg met de apotheker gezorgd voor een actueel medicatieoverzicht en toedienlijsten zodat medicijnen volgens de geldende afspraken worden aangereikt.

De medewerkers van Buurtzorg werken volgens de landelijk geldende protocollen, richtlijnen en standaarden. Er is een opleidingsbudget beschikbaar voor het volgen van scholingen / trainingen zodat de zorg volgens deze standaarden uitgevoerd wordt. Als er desondanks een fout wordt gemaakt worden afspraken gemaakt hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Daarnaast worden de Leidraad Veilige Zorgrelaties en de Meldcode huiselijk geweld gebruikt wanneer hiertoe aanleiding is.

4. De wijkverpleegkundige als professional

Als de zorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar (ZVW) bepaalt de wijkverpleegkundige de zorg die nodig is en organiseert ze samen met het team de zorg. Voor cliënten die zorg uit de WLZ (Wet langdurige zorg ) krijgen zal de wijkverpleegkundige zo nodig helpen met het aanvragen van een indicatie of herindicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

De medewerkers van Buurtzorg denken actief mee over het beleid, binnen hun eigen team maar ook binnen de organisatie. Op verschillende manieren kunnen ze hun stem laten horen b.v. via het communicatieplein en in de visie- en medezeggenschapsbijeenkomsten.

De teams worden ondersteund door een regiocoach. De regiocoach sluit met regelmaat aan tijdens teamvergaderingen en weet wat er speelt in het team en coacht waar nodig.

5. De organisatie stuurt op kwaliteit

De directie van Buurtzorg volgt de landelijke ontwikkelingen in de zorg, neemt deel aan landelijke overleggen en maakt keuzes voor de eigen organisatie. Er worden goede voorwaarden gecreëerd voor de Buurtzorgteams, zodat de teams hun werk goed kunnen doen met zo weinig mogelijk administratieve zaken. Zij hebben de beschikking over moderne digitale systemen en ieder teamlid heeft een eigen smartphone en Chromebook.

De directie vindt het belangrijk om kwaliteit te meten, te bewaken en te verbeteren. Dit doet ze door cliënten- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, in dialoog te gaan met de cliëntenraad en het organiseren van cliëntendagen. Daarnaast heeft Buurtzorg een kwaliteitscertificaat (ISO 9001) waarvoor jaarlijks audits plaatsvinden.

6. Ter afsluiting

Kortom, op veel verschillende manieren en terreinen en wordt er gewerkt aan kwaliteit met als doel ‘de beste zorg thuis’ te geven.keuringsdienstvanbanen.nl


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.